Vabilo na občni zbor društva

V soboto, 15.01.2022 ob 11.00, uri Vas vabimo na volilni občni zbor duštva Partizan Vič. Občni zbor (OZ) bo potekal v veliki telovadnici društva.

Za vse udeležence OZ je obvezen eden izmed PCT pogojev, ki se bo preverjal ob vhodu, obvezna uporaba mask in medsebojna razdalja (1,5m).

Zaradi trenutnih razmer in lažje organizacije prostora, svojo udeležbo prosim najavite najkasneje do pčetrtka 13.01.2022 do 15.00 ure, na elektronski naslov društva.

Predlog dnevnega reda:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Izvolitev organov OZ: delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, dveh overovateljev, zapisnikarja in kandidacijske komisije.
 3. Poročilo verifikacijske komisije
 4. Poročilo o delu društva v letih 2019 in 2020 (vsebinsko)
 5. Poročilo o finančnem poslovanju v letih 2019 in 2020
 6. Poročilo Nadzornega odbora
 7. Razrešnica dosedanjemu vodstvu
 8. Kandidacijska komisija – predlog list kandidatov za organe društva: Upravi odbor, Nadzorni odbor, Disciplinska komisija, redsednik UO in podpredsednik UO
 9. Volitve organov društva
 10. Predstavitev programa 2022
 11. Razno

  Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku zasedanja OZ navzočih najmanj polovica članov. Če ob predvidenem začetku OZ ni sklepčen, se začetek zasedanja odloži za 15 minut. Po preteku tega časa je OZ sklepčen ne glede na število prisotnih članov.

  V Ljubljani, 27.12.2021                                                                                            Upravni odbor

  Kategorije: Novice