VABILO NA OBČNI ZBOR DRUŠTVA

Na podlagi 14. člena statuta društva Partizan Vič, sklicujem redni občni zbor društva Partizan Vič, ki bo v sredo 06. 09. 2023 ob 16.30 uri v mali dvorani društva.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Otvoritev občnega zbora.
 2. Izvolitev organov – delovnega predsedstva občnega zbora:
 • predesdnika,
 • verifikacijske komisije,
 • zapisnikarja.
 1. Sprejem dnevnega reda občnega zbora.
 2. Poročilo verifikacijske komisije.
 3. Finančno in vsebinsko poročilo o delu društva za leto 2022.
 4. Poročilo nadzornega odbora društva.
 5. Predlog letnega delovnega načrta.
 6. Predlog novega Statuta.
 7. Razno.

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku zasedanja OZ navzočih najmanj polovica članov. Če ob predvidenem začetku OZ ni sklepčen, se začetek zasedanja odloži za 15 minut. Po preteku tega časa je OZ sklepčen ne glede na število prisotnih članov.

 

 

Ljubljana 22.08.2023                                     Predsednik društva:

Janez Zavrl

Kategorije: Novice