Na podlagi 14. člena statuta društva Partizan Vič

S K L I C U J E M

redni občni zbor društva Partizan Vič, ki bo v sredo 22.06.2022 ob 18.00 uri v mali dvorani društva.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Otvoritev občnega zbora.
 2. Izvolitev organov – delovnega predsedstva občnega zbora:
 • predsednika,
 • verifikacijske komisije,
 • zapisnikarja.
 1. Sprejem dnevnega reda občnega zbora.
 2. Poročilo verifikacijske komisije.
 3. Finančno in vsebinsko poročilo o delu društva za leto 2021.
 4. Poročilo nadzornega odbora društva.
 5. Predlog letnega delovnega načrta.
 6. Razno.

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku zasedanja OZ navzočih najmanj polovica članov. Če ob predvidenem začetku OZ ni sklepčen, se začetek zasedanja odloži za 15 minut. Po preteku tega časa je OZ sklepčen ne glede na število prisotnih članov.

Ljubljana 06.06.2022                                        Predsednik društva: Janez Zavrl

Kategorije: Novice